DIGIMAT

Program pro tech­no­lo­gické a výrobní firmy. Držte krok s nejnovějšími tech­no­lo­gie­mi, poznejte nové možnosti pro vaši efek­tiv­nější výrobu a získejte nové konku­renční výhody.


Jak program DIGIMAT funguje 

 • Odhalíte příležitosti pro zlepšení vaší výroby.
 • Získáte návrh možných řešení vedoucích k růstu vaší firmy.
 • Dostanete kontakty na prověřené dodavatele pro implementaci.
 • Získáte doporučení na grantové příležitosti, které vám mohou pomoci nové řešení zaplatit. 

Pro koho to je

 • Patříte mezi malé nebo střední firmy podle defi­nice Evrop­ské komise.
 • Máte sídlo nebo provo­zovnu na území České republiky.
 • Působíte v jedné z priorit­ních oblastí Regionální inovační stra­te­gie JMK nebo jste součástí hodno­tového řetězce takové firmy, tj. jste v subdo­da­va­tel­ském vztahu
  (pok­ročilé strojíren­ské a výrobní tech­no­lo­gie, přesné příst­ro­je, vývoj softwaru a hardwa­ru, léči­va, lékařská péče a diag­nos­ti­ka, tech­no­lo­gie pro letecký průmysl).

 

Proč do toho jít

 • Dosta­nou se k vám nejnovější poznatky z oblasti digitál­ních technologií.
 • Získáte příleži­tost spolu­pra­co­vat s firma­mi, které jsou v zavádění digi­ta­li­zace na vyšším stupni.
 • Propojíme vás na přední odbor­níky na digi­ta­li­zaci z před­ních tech­no­lo­gic­kých firem a akade­mické sféry.
 • Zvýšíte svoji efek­ti­vitu výro­by, zlepšíte konku­renční pozici a získáte nové zákazníky.
 • Program je finan­cování z prostředků Jiho­mo­rav­ského kraje, za účast v něm tedy nic neplatíte.

 

Chci posunout svoji firmu zase o kus dál
 

 

Často kladené otázky
 

Co je program DIGIMAT?

DIGI­MAT je program určený pro malé a střední firmy se sídlem nebo provo­zov­nou na území České repub­li­ky. Pomocí konzul­tací s vybraným exper­tem na koncept Průmysl 4.0 získáte nový a nezávislý pohled na svoji výrobu a konkrétní dopo­ruč­ení vedoucí k její vyšší efektivitě.

Kdo se od programu DIGIMAT může přihlásit?

Jakákoli firma, obchodní společ­nost nebo druž­stvo (ne fyzická osoba) se sídlem nebo provo­zov­nou na území České repub­li­ky. Podle defi­nice Evrop­ské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a hodno­tou účasti v programu (až 120 000 Kč) nesmí přesáh­nout výši podpo­ry, kterou je možné čerpat v režimu de mini­mis. Firma dále nesmí mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jiho­mo­rav­skému kraji, JICu, INTE­MACu a být v insolvenci.

Způso­bilým zájem­cem o vstup do programu DIGI­MAT může být pouze firma, která vytváří takový produkt nebo službu, který je v souladu s defi­no­vanými priorit­ními sektory RIS JMK (viz Regionální inovační stra­te­gie Jiho­mo­rav­ského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risj­m­k.cz/cz/ke-s­ta­ze­ni) nebo daný produk­t/s­lužba je souč­ástí hodno­tového řetězce firmy, která je v souladu s priorit­ním sekto­rem RIS JMK.
 

Priorit­ními sektory RIS JMK (viz odkaz výše) jsou:

 • Pok­roč­ilé strojíren­ské a výrobní technologie
 • Přesné přístroje
 • Vývoj softwaru a hardwaru
 • Léč­i­va, lékařská péče a diagnostika
 • Tech­no­lo­gie pro letecký průmysl
   

Co mi program DIGIMAT může přinést?

Infor­mací o digi­ta­li­zaci a prin­ci­pech konceptu Průmysl 4.0 je tolik, že je obtížné se v nich orien­to­vat. Maji­telé firem, výrobní ředi­telé a tech­no­lo­gové jsou zapla­vování pozván­kami na nejrůz­nější méně či více rele­vantní a kvalitní konfe­rence a semináře.

Díky programu DIGI­MAT získáte nového „parťáka“ v osobě zkušeného odborníka. Dosta­nete tak nový a nezau­jatý pohled na svoji výrobu a její řízení. Exper­tízou a zkuše­nostmi nezávislých odborníků v oboru získáte směr a odvahu k rozvoji vaší firmy.

Jak program DIGIMAT funguje?

Firma nejprve absol­vuje úvodní sezna­mo­vací schůzku a analýzu příleži­tostí – zjis­tíme, ve kterých oblas­tech má rezervy a kam zaměřit pozornost.

Násle­duje samotná práce externího odborníka, při které komu­ni­kuje s vybraným zástup­cem firmy, detailně analy­zuje vybra­nou oblast výroby a zpra­covává návrh řešení pro její zlepšení. Výstu­pem pro firmu je návrh konkrét­ního řešení a dopo­ruč­ení na možné doda­va­tele imple­men­tace (for­mou kata­logu prověřených tech­no­lo­gic­kých firem). Souč­ástí návrhu může být i dopo­ruč­ení na vhodné gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování řešení využít.

Kolik se za program DIGIMAT platí?

Úvodní analýza a až 80 hodin času externího odborníka, v rámci kterých je vyho­to­veno dopo­ruč­ení na konkrétní řešení, je pro firmu zdarma.

Jak časově náročná je účast v programu DIGIMAT?

Časová nároč­nost se odvíjí od možností a kapa­cit firmy. Odborníci INTE­MAC pro kvalitní analýzu situace ve firmě a násled­nou formu­laci rele­vant­ního dopo­ruč­ení potře­bují kontakt a souč­in­nost s vybraným zástup­cem firmy. Frekvenci a délku jednot­livých setkání si však firma určuje sama dle svých prefe­ren­cí. Schůzky navíc nejč­as­těji probíhají v prostorách firmy, nezt­rácíte tak čas cestováním apod.

Mohu se programu DIGIMAT účastnit opakovaně?

Ano, vždy následný kalendářní rok. Každý kalendářní rok může firma do programu DIGIMAT vstoupit pouze jednou.

Z čeho lze financovat implementaci získaných doporučení?

Souč­ástí programu DIGI­MAT je i dopo­ruč­ení na vhodné a aktuální gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování řešení využít. Případně je možné využít kapa­cit odbor­níků na gran­tové finan­cování z řad specia­listů Jiho­mo­rav­ského inovač­ního cent­ra, jehož je INTE­MAC dceři­nou společností.

Budou doporučení řešení technologicky nezávislá?

Ano. Získaná dopo­ruč­ení budou mít formu kata­logu s kontakty na prověřené doda­va­tele jednot­livých tech­no­lo­gií. Bude tedy zcela na vašem rozhod­nutí, pro kterou tech­no­lo­gii a doda­va­tele se rozhodnete.

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793