Conditions for processing personal data

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost Intemac Solutions, s.r.o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, IČO: 02 277 387 (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.

1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících kapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

2. Zpracování spojené s návštěvou webu

Když navštívíte naše webové stránky www.intemac.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky, včetně předávání reklamním portálům.

IP adresa

Souhlas s předáním reklamním portálům

Do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Oprávněný zájem spočívající v Našem zájmu na zlepšení webových stránek

Po dobu oprávněného zájmu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Snažíme se být co nejlepší, z toho důvodu se snažíme, aby také naše stránky a dojem, který na Vás zachovají, byly co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak naše stránky vypadají a jak fungují.

Budeme rádi, když Vás na naše akce budeme moci upozorňovat i jinak, než e-mailem, proto kdykoliv můžete kdykoliv udělit souhlas, abychom Vaše cookies používali pro cílenou reklamu právě pro vás.

3. Přihlášení na akci

Prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách www.intemac.cz máte možnost se registrovat na některou z Námi pořádaných akcí. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního) titulu uvedených zde:


Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace, zajištění účasti na akce, včetně případného zaplacení a související komunikace

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • Údaje nezbytné pro realizaci platebním styku (číslo účtu, číslo karty)/Fakturační údaje
 • Informace o smlouvě a jejím uzavření (datum potvrzení registrace apod.)

Nezbytnost k uzavření smlouvy

Po dobu 3 let po skončení akce, základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po skončení akce

Oslovení s nabídkou obdobných akcí pořádaných společností Intemac Solutions, s.r.o.

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • Informace o objednaných akcích
 • Informace o smlouvě a jejím uzavření (datum potvrzení registrace, typ akce apod.)

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat

Tvorba prezenční listiny s cílem zjištění složení publika a zkvalitnění akce

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • Podpis

Oprávněný zájem spočívající v nutnosti evidovat fyzickou účast na akci

Do 3 let od skončení akce

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

 • Jméno, příjmení
 • Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku
 • Informace o smlouvě a jejím uzavření (datum potvrzení registrace apod.)

Plnění právní povinnosti

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Pokud se rozhodnete se registrovat na některou z Námi pořádaných akcí, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši registraci mohli vyřídit a zajistit Vám potvrzení registrace, na základě kterého s Námi uzavřete smlouvu, která Vám umožní se akce zúčastnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy. Vzhledem k tomu, že chceme mít přehled o tom, kdo je fyzicky účasten na dané akci, je nezbytné, abyste jako účastníci na akci podepsali prezenční listinu. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem tvorby prezenční litiny můžete podat námitky postupem uvedeným v kapitole 7.6.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet pozvánky na akce, které tematicky souvisejí s Vámi objednanou akcí. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedeného v kapitole 7.7, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

4. Kontaktování Naší společnosti

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonu máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo (nepovinné)
 • Společnost (nepovinné)

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Naší společností a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 7.6.

5. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách http://www.intemac.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jejichž obsahem bude zasílání novinek ze světa výrobní techniky a konceptu Průmysl 4.0. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zasílání novinek týkajících se světa výrobní techniky, a Industry 4.0konceptu Průmysl 4.0

 • E-mailová adresa

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s novinkami týkajícími výrobní techniky a konceptu Průmysl 4.0. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat postupem specifikovaným v kapitole 7.1.

6. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů

Provozovatelé sociálních sítí

Abychom Vám byli blíže, máme účty na sociálních sítích, prostřednictvím kterých s Vámi můžeme jednoduše komunikovat. Pokud se však rozhodnete Nás na těchto sociálních sítích sledovat, disponují s Vašimi osobními údaji provozovatelé těchto sociálních sítí.

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Externí účetní a auditoři

Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností

Lektoři

Proto, aby mohly být realizovány námi pořádané semináře a další akce, potřebujeme lektory.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

7. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti Intemac Solutions, s.r.o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, nebo na emailové adrese registrace@intemac.cz, popř. jiným způsobem uvedeným níže.

7.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu registrace@intemac.cz.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

7.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

7.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

7.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

7.5. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společnosti, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

7.6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

7.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

7.8. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

8. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018. 

*******************

Cookies

Prohlášení o užívání souborů cookies

1.

Naše webové stránky www.intemac.cz používají tzv. cookies. Soubory cookies využíváme výhradně k technickým účelům a pro účely reklamních systémů. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků.

2.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (dočasné cookies). Slouží k uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů. Dočasné cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek.

3.

Trvalé cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali.

4.

Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

5.

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich webových stránek www.intemac.cz, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek www.intemac.cz. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, email, jméno, telefonní číslo.

6.

V rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů a to zejména provozovatelů reklamních systémů. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

7.

Používáním webových stránek www.intemac.cz uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies.

8.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Více informací ke cookies naleznete zde.