How we have been developing an autonomous Production Cell 4.0 for TAJMAC‑ZPS at the INTEMAC Centre

Projekt Výrobní buňka 4.0 navazuje na výsledky a úspěchy testovacího a demonstračního pracoviště (testbed) centra INTEMAC. Zaměřuje se především na flexibilní automatizovanou výrobu a další prvky konceptu Průmysl 4.0. Společný projekt centra INTEMAC a firmy TAJMAC-ZPS si klade za cíl vytvořit zcela autonomní a flexibilní obráběcí pracoviště, které bude umožňovat jednoduché ovládání celého výrobního celku. Výrobní buňka 4.0 představuje základní jednotku chytré výroby, která kombinuje výhody automatizace s potřebami malosériové výroby.

Firma TAJMAC-ZPS

Mezi­národní firma TAJMAC-ZPS má dlou­ho­le­tou tradici ve vývo­ji, výrobě a prodeji obráběcích strojů. Dispo­nuje tech­no­lo­giemi a kapa­ci­tou, která zahr­nuje všechny etapy vývoje a výroby strojů od návr­hu, konstruk­ce, výroby modelů a odlit­ků, jejich opra­cování a obrábění až po finální montáž. Výrobní program se skládá z vysoce výkon­ných vertikál­ních, portálových a hori­zon­tál­ních obráběcích center, vstři­ko­lisů, dlou­ho­toč­ných CNC auto­matů a špič­kových vícevře­te­nových soustružnic­kých auto­matů.

Společ­nost TAJMAC-ZPS svojí činností nava­zuje na více jak 115le­tou tradici strojíren­ské výroby ve Zlíně, která začala ve firmě Baťa v roce 1903. TAJMAC–ZPS je jedním z hlav­ních českých expor­térů výrob­ních a obráběcích strojů. Do zahra­ničí vyváží více než 80 % své roční produk­ce. Stroje se uplatňují v nejnároč­nějších průmys­lových odvět­vích na všech světových trzích a získaly si vyni­kající pověst pro svoje unikátní tech­nické para­met­ry, přes­nost a spolehlivost.

Vyrobni_bunka 4.0_pro_TAJMAC-ZPS.jpg

Vznik konceptu Výrobní buňky 4.0

Cílem původního testovacího a demonstračního pracoviště s názvem Výrobní buňka 4.0 bylo ukázat reálné využití technologií, které jsou přímo spjaty s konceptem Průmysl 4.0 a chytrými továrnami. Na projektu s naším centrem INTEMAC spolupracovaly firmy TAJMAC-ZPS, B&R automatizace, Renishaw, Comau, Sewio, SMCUnicorn.

Původní obráběcí pracoviště Výrobní buňka 4.0 v sobě kombinovalo obráběcí stroj, průmyslový robot a měřicí stanici. Uniformní řídicí systém zde zajišťoval proprietární komunikaci s každým ze zařízení a navenek potom vystupoval zcela otevřeně. Základem pracoviště byl tzv. adaptivní proces výroby, který představoval měřicí stanici kontrolující kvalitu každého obrobku. Postupně byly do obráběcího pracoviště implementovány i systémy pro lokalizaci pohybu osob a materiálu v buňce a jejím okolí, cloudová výpočetní platforma a rozšířená realita (Augmented Reality). Výrobní celek, jehož centrem byly obráběcí stroje od TAJMAC-ZPS, byl připraven komunikovat s dalšími výrobními buňkami a výrobním softwarem díky nadřazenému kontrolnímu systému.

Navázání na koncept Výrobní buňkou 4.0 pro TAJMAC-ZPS

Projekt testovacího a demonstračního pracoviště pomohl ověřit, že inovativní technologie konceptu Průmysl 4.0 mohou být dostupné pro všechny výrobní firmy a jejich stávající strojní vybavení. A že díky modulární architektuře je možné zařízení jednoduše obměňovat. V roce 2019 jsme na tuto aktivitu navázali projektem reálného využití testovaných technologií v podobě automatizovaného pracoviště orientovaného na kusovou a malosériovou výrobu: Výrobní buňka 4.0 pro společnost TAJMAC-ZPS.

Na projektu dále spolupracují technologičtí a obchodní partneři – firmy B&R automatizace, ABB, EltepOptiSolutions.

Flexibilních prvky a modulární charakter výrobního pracoviště

Projekt Výrobní buňka 4.0 staví na pružné automatizaci, robotizaci výroby a snadné obsluze výrobních zařízení. Výrobní buňka 4.0 pro TAJMAC-ZPS je komplexní výrobní celek, který tyto parametry splňuje, a navíc má modulární charakter. Může se tedy rozrůstat o další výrobní zařízení. Vše je řízeno z jednoho ovládacího panelu bez nutnosti přecházet mezi jednotlivými stroji. Řídicí systém od B&R automatizace zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými komponenty výrobní buňky, jako jsou dopravník, průmyslový robot, obráběcí stroj, vision systém i bezpečnostní oplocení.