Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním kamerového systému

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které Intemac Solutions, s. r. o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, IČO: 02277387 (dále jen „INTEMAC“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s využíváním kamerového systému v budovách INTEMACu.

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely INTEMAC zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu INTEMAC zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu je oprávněno je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči INTEMACu můžete uplatnit.

1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících kapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to v tomto případě zejména vaše podobizna.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním kamerového systému

V budově INTEMAC je umístěn kamerový systém tvořený několika kamerami, které snímají prostor před vchodem do budovy, v okolí budovy a na některých chodbách budovy. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě.

Když navštívíte budovu INTEMAC, zpracovává o Vás INTEMAC osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Ochrana majetku INTEMACu, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Kamerový záznam (vč. podobizny)

Oprávněný zájem INTEMACu a třetích osob na ochraně majetku, případně života a zdraví osob

30 dní od pořízení záznamu, případně déle, pokud jde o řešený zachycený záznam, a to po dobu nutnou k hájení zájmů INTEMACu

Kamerové záznamy, na kterých se může objevit Vaše podobizna, INTEMAC potřebuje zpracovávat proto, aby mohl zajistit dostatečnou ochranu svého i Vašeho majetku a rovněž ochranu Vašeho života a zdraví, a života a zdraví dalších osob nacházejících se v budově INTEMACu.

Zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem INTEMAC neprovádí na základě smlouvy s Vámi, ani to po INTEMACu nepožaduje zákon, nicméně INTEMAC potřebuje zajistit dostatečnou ochranu všech osob a majetku uvnitř své budovy.

Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem máte právo vznést odůvodněnou námitku dle postupu uvedeného v odstavci 4.1. Pokud INTEMAC nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračoval, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane.

3. Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupňovány?

INTEMAC předem neví, komu konkrétně bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto jsou zde uvedeny kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Orgány činné v trestním řízení

Pokud z kamerového záznamu INTEMAC zjistí, že v budově mohlo dojít ke spáchání trestného činu, musí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud).

Jiné subjekty, které se mohou podílet na naplnění účelu zpracování

Někdy bude nutné kamerové záznamy předat i dalším osobám, které se mohou podílet na zajištění ochrany majetku, či života a zdraví osob, případně k jejich kompenzaci (např. pojišťovny).

Osoby zajišťující servisní služby a služby opravy zařízení

V případě technických problémů se může stát, že k Vašim kamerovým záznamům bude mít dočasně přístup i odborně způsobilá osoba, která bude kamerový systém servisovat, případně opravovat.

INTEMAC by Vás rád informoval, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že INTEMAC o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás INTEMAC v této sekci rád informoval. Veškerá svá práva můžete u INTEMACu uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že INTEMAC skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a INTEMAC se Vám bude snažit v nejvyšší možné míře vyjít vstříc. Aby Vám INTEMAC mohl vyhovět co nejlépe, žádá Vás, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Intemac Solutions, s. r. o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, nebo na emailové adrese registrace@intemac.cz.

Ačkoliv je to trochu paradoxní, INTEMAC Vás není schopen podle samotného kamerového záznamu identifikovat (přesto se jedná o osobní údaje), tudíž není schopen Vám umožnit výkon práv jako je právo na přístup apod. V souladu s čl. 11 GDPR a taktéž dle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů Vám proto náleží tato práva:

4.1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje INTEMAC zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě INTEMAC posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.2. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem INTEMAC porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

5. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 29. 6. 2022.