TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Případové studie

Program DIGIMAT

1-Packung-program-DIGIMAT

Pomohli jsme firmě Packung zefektivnit výrobu a zvýšit tržby díky výběru správného ERP

DIGIMAT
Přečíst
nenovision-program-digimat

David Novák

Operations Manager ve firmě NenoVision s.r.o.

Kdybychom se pustili do výběru podnikového informačního systému od začátku sami, pravděpodobně bychom šli slepou uličkou. Spolupráce s experty programu DIGIMAT nám ušetřila mnoho času a ve výsledku také hodně peněz. Díky mentorovaným schůzkám jsme si udělali čas i na interní schůzky. Pobavili jsme se tak o tom, jak fungujeme, a ujasnili si, co chceme měnit. Nyní máme provedený kvalitní výběr dodavatele informačního systému a také připravený plán jeho implementace.

lifetech-logo-digimat

Jiří Dřímal

majitel LIFETECH s.r.o.

Spolupráci s nezávislými odborníky poradenského programu DIGIMAT považujeme za velký přínos. Protože momentálně vstupujeme do nového výrobního sektoru, tak pro nás byly odborné technologické konzultace přesně to, co jsme potřebovali. Bylo skvělé vyslechnout si pohled od lidí nezatížených každodenním provozem firmy. Společně jsme navrhli optimalizaci a digitalizaci procesu sériové výroby. Velmi spokojeni jsme byli i s rychlostí a odborností, díky níž jsme byli také schopni včas podat žádost do dotačního programu Inovace.

Za opravdu krátký čas jsme s firmou Lifetech zvládli velký kus práce. Především zde pro nás bylo zásadní rozšíření výroby a přestěhování se do nových prostor. Díky velmi intenzivní a plodné spolupráci se nám podařilo rychle navrhnout koncept výroby a layout nového pracoviště po výrobní technologické, ale i datově integrační stránce. Takže nyní už můžeme směle plánovat, od kdy spustíme novou výrobu a nemusíme se již zbytečně vázat na kapacitní omezení.

Jakub Myška, specialista programu DIGIMAT
LAC_logo-color_low.png

Zdeněk Vysloužil

výkonný ředitel LAC, s.r.o.

Díky vnějšímu pohledu experta programu DIGIMAT jsme oživili myšlenky, které jsme už dříve měli. Nyní se nám potvrdilo, že cesta lepšího plánování se zohledněním výrobních kapacit a směřování k bezpapírové výrobě je správná. Víme, jak na to a jaké technologie jsou k dispozici. Díky nim dokážeme v budoucnu velmi záhy odhalovat kořenové příčiny problémů a neshod.

Firma má krásný vlastní produkt, moderní nové prostory a je vybavena experty v daném oboru. Díky svému systému vizuálního managementu pro řízení výroby je také unikátní v porovnání s oborovým okolím. Je velmi daleko v přípravě na implementaci APS, protože si již z velké části uvědomuje, jaká data chce sbírat a vyhodnocovat. Implementace opatření z DIGIMAT koncepce posouvá firmu rychle dál na jejich cestě k digitální výrobě.

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT
logo výseky průhledné.png

Vladislav Polášek

prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

Martin Zlomek

ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Posunuli jsme se výrazně dopředu k bodu, kdy budeme mít plán výroby pevně v rukou a budeme díky němu výrobu řídit mnohem efektivněji. Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu současného stavu. Specialista poradenského programu DIGIMAT je člověk na svém místě. Přiblížil nám téma plánování a řízení výroby tak, že jsme byli schopni společně velmi přesně definovat vlastní požadavky a díky tomu zodpovědně provést podrobné výběrové řízení na dodavatele plánovacího systému. Neměli jsme o tématu plánování velký přehled, ale díky poradenskému programu DIGIMAT jsme ho získali a stojíme nyní před samotnou implementací s jasně definovanými cíli.

Spolupráce s firmou Zlomek byla velmi věcná a konstruktivní. Zákazník měl jasně definovaný cíl, kterým byl výběr nového informačního systému. Tento nový systém měl rozšířit stávající ERP systém v oblasti plánování a řízení výroby. Cílem zde bylo zvýšení průtoku zakázek výrobou a eliminace dodávek po termínu. Samotná náplň projektu se tedy zaměřila na analýzu procesů, navazující vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek až po podporu při uzavření smlouvy o dílo.

Leoš Hons, specialista programu DIGIMAT
Strojírna Oslavany-logo-program-DIGIMAT

Alena Lubasová

jednatelka firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla využít konzultace v poradenském programu DIGIMAT. Bez specialisty bychom se stále pohybovali na hranici nápadů a myšlenek, u kterých bychom si nebyli jisti, zda je můžeme zrealizovat. Kolegové potřebovali oporu v definici požadavků pro funkční digitalizaci firemních procesů zvýšení efektivity intralogistiky. Tuto oporu v konzultacích našli. Nyní máme skutečně informačně nabito a jsme si jistí tím, jaké máme požadavky. Věříme, že brzy najdeme implementátora, který bude schopný tyto požadavky naplnit.

Již počínaje první schůzkou bylo zřejmé, že Strojírna Oslavany je procesně vyzrálá organizace, kde již byly nasazena softwarová řešení podporující základní podnikové procesy. Ukázalo se, že integrací stávajících ostrůvkových řešení a vhodným doplněním jejich funkcionalit bude možné poskytnout organizaci data podporující rozhodování na všech úrovních řízení takřka v reálném čase. Díky hladké komunikaci a spolupráci s kolegy ze Strojírny Oslavany se podařilo splnit ve stanovených termínech všechny úkoly, které jsme si předsevzali. Bez zaangažovanosti a zájmu kolegů z Oslavan o řešenou problematiku by se nám to nepovedlo. 

Erik Odvářka, specialista programu DIGIMAT
IN-EKO-logo-green.png

David Herman

Project Manager firmy IN-EKO TEAM s.r.o.

Spolu­práce s firmou INTE­MAC v rámci pora­den­ského programu DIGI­MAT byla pro naši společ­nost první zkuše­nos­tí. Již při vstupní analýze jsme byli přesvědč­eni o správ­nosti tohoto kroku a efek­tiv­ním využití jejich služeb. Po vstupní analýze jsme si vybrali za experta pana Miros­lava Křeč­ka. V rámci pora­den­ského programu jsme si dali za cíl navrh­nout koncepci plánování a odvádění výro­by. DIGI­MAT společně s panem Křeč­kem naše před­s­tavy zcela splni­li. Nyní máme už jasnější před­s­tavu o této proble­ma­tice a hlavně víme, jak ji řešit. Doufáme v další spolu­práci s těmito společnostmi.

Jsem velmi rád, že jsem se díky programu DIGI­MAT mohl dostat do firmy IN-EKO TEAM. Potkal jsem zde skvělý tým lidí, kteří mají velký zájem firmu posu­nout blíže ke stan­dar­dům Průmyslu 4.0.  Mojí úlohou bylo zmapo­vat proces tech­no­lo­gické příp­ravy výro­by, kapa­cit­ního plánování a řízení výroby a navrh­nout koncepci budoucího rozvoje firmy ve výše popsaných oblas­tech. Spolu­práce při analýze a work­sho­pech byla fantas­tic­ká, udělali jsme velký kus práce za krát­kou dobu. Věřím, že to firmě pomohlo si uvědo­mit, jakým směrem chce jít. Defi­no­vali jsme si i úsilí a nákla­dy, které budou muset vyna­ložit, ale také efekt jejich veškerého budoucího snažení. Chtěl bych tímto poděko­vat i společ­nosti INTE­MAC, že mi umožnila se pora­den­ského programu účast­nit. Přeji IN-EKO TEAM vše nej na jejich cestě k Excelenci!

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT
Brslik sro.PNG

Pavel Bršlík

jednatel firmy Bršlík, s.r.o.

Tak kvalitně připravit zadávací dokumentaci bychom sami nikdy nedokázali. Po schůzkách s dodavateli informačního systému je mi zřejmé, jakou výhodou je mít na své straně profesionála. Sami bychom těžko dodavatelům předali a dostatečně odůvodnili naše požadavky. Velkou přidanou hodnotou byl pak přesah specialisty programu DIGIMAT i mimo oblast informačních systémů, konkrétně jsme s ním řešili i naše požadavky na úrovni byznysových modelů.

AS LASER WELDING.PNG

Marek Musil

ředitel, AS LASER WELDING s.r.o.

Do konzultačního programu DIGIMAT jsme vstoupili, protože jsme potřebovali vybrat nový informační systém, který by odpovídal našim potřebám. Úplně jsem si ale nedokázal představit, co můžu od konzultací s externím specialitou očekávat. Spolupráce začala správným nastavením firemních procesů, které povedou k hladké implementaci nového ERP systému. Společně se specialistou jsme vybrali dvě nejlepší možné varianty a dnes už jen čekáme, zda bude jeho implementace finanče podpořena z dotačního titulu OPPIK. Musím říct, že už jen samotné nastavení procesů nám pomohlo dosáhnou určitého zlepšení a věřím že nový ERP systém nás v tom ještě více podpoří. Konzultace nám mimo jiné pomohly upevnit roli jednatele ve firmě, což byl zajímavý postranní efekt.

Program-DIGIMAT-S&K TOOLS spol. s r.o.-logo

Petr Sedláček

Managing Director, S&K TOOLS spol. s r.o.

Do programu DIGIMAT jsme vstoupili s jasným cílem, chtěli jsme konzultovat možnosti digitalizace plánování výroby. Již na úvodní schůzce se specialistou jsme ale zjistili, že je potřeba vše pojmout více komplexně a věnovat pozornost i oblastem řízení a monitoringu výroby. Protože toto vše s plánováním výroby velmi úzce souvisí. Na začátku programu byla provedena podrobná analýza našeho výrobního procesu, od uvolnění až po ukončení výroby. Ta nám pomohla si přesně vydefinovat naše požadavky na nové informační systémy. Následně jsme do výroby zavedli prototypy dvou systémů . Na prvním testujeme efektivní sběr dat z obráběcích strojů a na druhém způsob pro rychlé volání o pomoc operátorem. Program DIGIMAT se osvědčil, a tak v blízké budoucnosti plánujeme účast ve druhém návazném projektu. Nyní budeme chtít pod vedením specialisty zrealizovat výběrová řízení na vytipované systémy pro monitoring a plánování výroby a implementovat je do výroby.

kovoroalbeta-logo-na-www-1

Beáta Nevědělová

výkonná ředitelka, Kovo – Roalbeta s. r. o.

Úvodem je třeba říct, že program DIGIMAT značně předčil naše očekávání. Místo strohé teoretické osvěty o digitalizaci jsme získali především fundovanou podporu, která nám pomohla s výběrem vhodného MES systému, a následně i s jeho správnou implementací a nastavením souvisejících procesů. Díky aplikaci MES systému jsme nyní schopni lépe plánovat a přesně stanovit ziskovost jednotlivých zakázek. Kromě samotného MES systému jsme se dotkli i dalších témat, například zavedení nového CAD softwaru, monitoringu výroby nebo produktového portfolia. Od spolupráce s experty programu DIGIMAT si slibujeme zvýšení naší konkurenceschopnosti a díky zapojení nových technologií i nasměrování dalšího rozvoje výrobních kapacit. S tím, že vše bude nyní již podložené také přesnými daty z MES systému. Abych vše shrnula, spolupráce s odborníky DIGIMAT byla velice inspirativní, doslova nám otevřela oči a dodala nám potřebný impuls a jistotu k rozvoji naší společnosti.

Při vstupu do programu DIGIMAT se společnost KRB (Kovo Roalbeta) nacházela na samotném začátku cesty vedoucí k digitální továrně. Na základě provedené vstupní analýzy jsme společně s vedením společnosti stanovili priority a cíle, které bylo reálné zvládnout v rámci programu. Ve výsledku si troufám říci, že se nám společně podařilo udělat pořádný kus práce a výrazně posunout společnost kupředu. S přehledem jsme zvládli nejen implementaci nového MES systému, ale také nastavit související procesy, vybrat nový CAD software pro konstrukci a zmonitorovat vybrané stroje. Nyní je společnost ve fázi, kdy je schopná sbírat spolehlivá data z výroby, která ji umožní lépe plánovat a nacenit zakázky, ale především ji výrazně pomohou s dalším strategickým rozhodováním. Jsem rád, že jsem mohl figurovat jako expert právě u tohoto případu programu DIGIMAT, protože všichni lidé, se kterými jsem spolupracoval, měli velkou chuť a vůli pracovat na zlepšování a posouvání firmy kupředu. Byla zde radost pracovat.

Luděk Konečný, specialista programu DIGIMAT
rytech_kovo_logo_zakladni_barevne 3.jpg

Jiří Rybák

výkonný ředitel, Rytech kovo s.r.o.

Vzhledem k charakteru naší kovovýroby, která je zaměřená na malé a střední série, je velice obtížné efektivně provést automatizaci výroby. Naším cílem je realokace zaměstnanců, kterých je obecně nedostatek, ze zbytečně repetitivních činností na odladění výroby a kreativní práci. Chtěli bychom dosáhnout 30% automatizace našich výrobních kapacit. V rámci programu DIGIMAT jsme získali ucelenou analýzu výroby z pohledu možné automatizace. A s ohledem na současné rozložení našeho strojního parku jsme u vybraných pracovišť společně navrhli aplikace průmyslových robotů. Roboty plánujeme využívat nejen k zakládání a manipulaci s obrobky, ale v mezičase, kdy je prováděno obrábění, je chceme využít také k dokončovacím a kontrolním operacím.

Automatizace výroby malých a středních sérií je vždy výzvou, obzvláště když je požadavek na flexibilitu a univerzálnost řešení. Pro společnost Rytech kovo jsme sestavili sérii návrhů na aplikaci průmyslových robotů pro manipulaci s obrobky, dokončovací operace a kontrolu obrobků, a to vše přímo na míru. Součástí jednotlivých návrhů byly i simulace pracovních pohybů robotů, které přímo zamezí potenciálním kolizím. Budeme rádi, pokud se klient rozhodne pokračovat v další fázi programu DIGIMAT, abychom mohli pomoci i s finální implementací navrhovaného řešení. V každém případě má nyní společnost Rytech kovo vše potřebné pro zahájení úspěšné realizace navrhnutého řešení, držíme palce.

Aleš Pochylý, specialista programu DIGIMAT
logo_orange.png

Adam Kratochvíl

CEO, Packung s.r.o.

Konzultace se specialistou poradenského programu DIGIMAT dala pevný základ, na kterém se může naše firma rozvíjet dál. S panem Pavlištíkem jsme si utříbili naše priority. Velmi nám pomohl při výběru ERP. Nyní je tento podnikový informační systém přímo napojen na náš konfigurátor krabic (BOX48) a všechna data už přes něj prochází. Podařilo se nám splnit náš stanovený cíl, a to mít výrobní i obchodní procesy pod kontrolou a mít propojené účetnictví v nového ERP. Nyní jsme připraveni dále růst.

Společnost Packung má unikátní výrobní proces s vysokou mírou automatizace; a to jak ve výrobě, tak i v návazných procesech. Museli jsme tedy požadavky na informační systém definovat ve velkém detailu, abychom neohrozili pružnost firmy. Z pohledu konzultanta bylo inspirující setkat se s lidmi s jasnými a skvěle podloženými názory na fungování firmy. Díky otevřenému a kreativnímu způsobu uvažování, který je součástí firemní kultury Packungu, jsme v krátkém čase vytvořili definici požadavků. Ta posloužila nejen při výběru systému a dodavatele, ale i při vlastní implementaci. V průběhu projektu mne ohromil elán lidí v Packungu a jejich schopnost jít za vytyčeným cílem při zachování vstřícné a konstruktivní atmosféry.

David Pavlištík, specialista programu DIGIMAT
Kentigen logo png.png

Bohumil Kopečný

Operations manager, Kentigen s.r.o.

Pro analýzu k výběru a implementaci ERP systému do naší firmy jsme oslovili společnost INTEMAC. S expertem Erikem Odvářkou, který nám pomohl popsat interní procesy, jsme společně připravili procesní mapy a roadmapu, které nás povedou k výběru vhodného ERP. V minulosti jsme na podobnou formu konzultací nahlíželi spíše negativně. Práce na analýze s expertem však tuto zkušenost posunula na zcela novou úroveň a musím uznat, že připravenost k výběrovému řízení je teď z našeho pohledu mnohem ucelenější. S rozborem, který máme nyní k dispozici, bude zavádění ERP rozhodně jednodušší. Máme v plánu v nastavené spolupráci s expertem pokračovat i nadále na projektech budoucích.  

SAND TEAM.jpg

Marek Kinc

Vedoucí výroby, SAND TEAM, spol. s.r.o.

V naší společnosti SAND TEAM s.r.o. pomáháme slévárnám při zajišťování výroby odlitků. V poslední době se na nás valí poptávky ze všech stran, a proto jsme teď potřebovali pomoc my, a to se zvýšením efektivity výroby. Říkali jsme si, že digitalizací výroby bychom toho mohli dosáhnout, ale nebyli jsme si jisti, jakým směrem se vydat a nechtěli jsme udělat chybu. Naštěstí jsme se na strojírenském veletrhu potkali s Jakubem Červeněm z centra INTEMAC a naše spolupráce nabrala spád. Po úvodní analýze od zaměstnanců centra INTEMAC a návrhu oblastí, kterým má smysl se v našem případě věnovat, jsme dostali také doporučení na nezávislé experty vhodných pro naše potřeby. Následně jsme se ve 40 hodinách konzultací společně s expertem Jakubem Myškou věnovali celkovému mapovaní výrobních i nevýrobních procesů a nyní máme v rukou akční plán kroků, podle kterých můžeme postupovat a zlepšovat naši společnost. Věříme, že do půl roku zvládneme implementovat doporučené návrhy a následně budeme moct přistoupit k dalším projektům jako je digitalizace skladu, odvádění práce nebo sledování produktivity on-line. Je velká škoda, že jsme se s INTEMACem nesetkali dříve, protože jejich znalostní i finanční podpora na poradenství nám značně usnadnila nastartovat změny, které potřebujeme. 

VaV projekty 

Vyrobni_bunka_4.0_ TAJMAC_INTEMAC - kopie.jpg

TAJMAC‑ZPS s naší pomocí ztrojnásobil výrobní kapacitu obráběcího centra

INTEMAC
Přečíst

Naši klienti