DIGIMAT

Program pro tech­no­lo­gické a výrobní firmy. Držte krok s nejnovějšími tech­no­lo­gie­mi, poznejte nové možnosti pro vaši efek­tiv­nější výrobu a získejte nové konku­renční výhody.


Jak program DIGIMAT funguje 

 • Odhalíte příležitosti pro zlepšení vaší výroby.
 • Získáte návrh možných řešení vedoucích k růstu vaší firmy.
 • Dostanete kontakty na prověřené dodavatele pro implementaci.
 • Získáte doporučení na grantové příležitosti, které vám mohou pomoci nové řešení zaplatit. 

Pro koho to je

 • Patříte mezi malé nebo střední firmy podle defi­nice Evrop­ské komise.
 • Máte sídlo nebo provo­zovnu na území České republiky.
 • Působíte v jedné z priorit­ních oblastí Regionální inovační stra­te­gie JMK nebo jste součástí hodno­tového řetězce takové firmy, tj. jste v subdo­da­va­tel­ském vztahu
  (pok­ročilé strojíren­ské a výrobní tech­no­lo­gie, přesné příst­ro­je, vývoj softwaru a hardwa­ru, léči­va, lékařská péče a diag­nos­ti­ka, tech­no­lo­gie pro letecký průmysl).

 

Proč do toho jít

 • Dosta­nou se k vám nejnovější poznatky z oblasti digitál­ních technologií.
 • Získáte příleži­tost spolu­pra­co­vat s firma­mi, které jsou v zavádění digi­ta­li­zace na vyšším stupni.
 • Propojíme vás na přední odbor­níky na digi­ta­li­zaci z před­ních tech­no­lo­gic­kých firem a akade­mické sféry.
 • Zvýšíte svoji efek­ti­vitu výro­by, zlepšíte konku­renční pozici a získáte nové zákazníky.
 • Program je finan­cování z prostředků Jiho­mo­rav­ského kraje, za účast v něm tedy nic neplatíte.

 

Chci posunout svoji firmu zase o kus dál
  

Více informací o programu DIGIMAT najdete zde.
 

 

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793