Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Poradenský program DIGIMAT

DIGIMAT je poradenský program určený pro malé a střední výrobní firmy se sídlem nebo provozovnou na území České republiky. Účastí v programu získáte nejnovější poznatky z oblasti výrobních a digitálních technologií. Zároveň načerpáte zkušenosti od expertů či firem, které jsou v zavádění digitalizace na vyšším stupni.

digimat-logo-claim-v-black

Tento poradenský program je jednou z činností platformy DIH DIGIMAT, která se věnuje rozvoji a implementaci digitálních technologií do výrobních firem.

Informací o digitalizaci a způsobech automatizace je tolik, že je často obtížné se v nich vůbec orientovat. Program DIGIMAT vás touto digitální džunglí provede a pomůže nastavit priority. Nezaujatá expertíza, zkušenosti a nový pohled našich expertů vám pomůže najít směr a dodá odvahu pro další rozvoj vaší firmy.

Jak poradenský program DIGIMAT funguje

1. Úvodní analýza firmy

Úvodní analýza odhalí příležitosti pro zlepšení vaší výroby a poskytne cenné informace o tom, jak si vaše firma vede v jednotlivých oblastech výroby z hlediska digitalizace v porovnání s dalšími srovnatelnými firmami (tzv. benchmarking). 

Ze zpětné vazby účastníků programu je patrné, že už tohle anonymní srovnání vnímají jako velmi cenné informace.

2. Návrh řešení

Následuje návrh řešení sestavený odborníky. Důraz je kladen především na pomoc v oblastech s největším potenciálním dopadem pro růst vaší firmy (pomoc s prioritizací). Součástí návrhu mohou být také případové studie, ze kterých lze čerpat cenné informace a zkušenosti firem, které prošly podobnými změnami.

3. Doporučení postupu implementace

Po prezentaci a odsouhlasení návrhu řešení následuje doporučení postupu implementace. Jedná se o set konkrétních doporučení vedoucích k úspěšné realizaci navržených řešení, a to včetně doporučení prověřených dodavatelů z řad technologických partnerů programu DIGIMAT.

4. Doporučení možných zdrojů financování

Možných zdrojů financování investičních projektů je k dispozici celá řada. Zorientovat se však v jejich nabídce a pravidlech může být obtížné. Naši experti vám poradí, jaké aktuální výzvy v rámci České republiky jsou pro váš projekt vhodné. Nebo vám pomůžeme se zapojením do mezinárodních výzkumných a inovačních projektů, nejčastěji v rámci programů EUREKA a Horizon 2020.

Témata, kterým se můžeme v programu DIGIMAT věnovat

 • pomoc při výběru a implementaci nových systémů (ERP, MES, APS, TMS, WMS a jiné)
 • optimalizace a zefektivňování systémů, které již využíváte
 • plán digitální transformace (integrace systémů, bezpapírová výroba, monitoring strojů a jiné)
 • optimalizace výrobních i organizačních procesů
 • návrh koncepce digitalizace celé výroby nebo dílčích částí
 • strategie pro automatizaci a robotizaci
 • pomoc s přípravou projektu a podkladů pro podání žádosti o dotační tituly

Co v programu získáte

 

 • analýzu digitální vyspělosti vašeho podniku a srovnání s ostatními
 • identifikaci konkrétních míst ve výrobě vhodných pro zlepšení/optimalizaci
 • přehled o dostupných řešeních na trhu (workshop, prezentace, referenční návštěvy)
 • finanční podporu na konzultace a návrh dalšího postupu pro rozvoj digitalizace
 • účast na událostech komunity INTEMAC

Co vás ještě může zajímat 

Jaká je cena programu DIGIMAT?

Program DIGIMAT je financován z prostředků JMK, účast v něm je tedy pro malé a střední výrobní firmy z Jihomoravského kraje finančně zvýhodněna. Firmy se sídlem v dalších krajích mohou samozřejmě do programu též vstoupit, ovšem tato finanční podpora se již na ně nevztahuje.

 
  Cena / hod. bez DPH Míra podpory Konečná cena / hod. bez DPH
Váš 1. projekt - až 40 hod. konzultací  1 500 Kč 80 % 300 Kč 
Váš 2. projekt - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 50 % 750 Kč
Váš 3. projekt a další - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 20 % 1 200 Kč

Kdo se do programu DIGIMAT může přihlásit?

Jakákoli firma, obchodní společ­nost nebo druž­stvo (ne fyzická osoba) se sídlem nebo provo­zov­nou na území České repub­li­ky. Podle defi­nice Evrop­ské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a hodno­tou účasti v programu (až 120 000 Kč) nesmí přesáh­nout výši podpo­ry, kterou je možné čerpat v režimu de mini­mis. Firma dále nesmí mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jiho­mo­rav­skému kraji, JICu, INTE­MACu a být v insolvenci.

Způso­bilým zájem­cem o vstup do programu DIGI­MAT může být pouze firma, která vytváří takový produkt nebo službu, který je v souladu s defi­no­vanými priorit­ními sektory RIS JMK (viz Regionální inovační stra­te­gie Jiho­mo­rav­ského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risj­m­k.cz/cz/ke-s­ta­ze­ni) nebo daný produk­t/s­lužba je souč­ástí hodno­tového řetězce firmy, která je v souladu s priorit­ním sekto­rem RIS JMK.

Priorit­ními sektory RIS JMK (viz odkaz výše) jsou: pok­roč­ilé strojíren­ské a výrobní technologie, přesné přístroje, vývoj softwaru a hardwaru, léč­i­va, lékařská péče a diagnostika, tech­no­lo­gie pro letecký průmysl.

Jak časově náročná je účast v programu DIGIMAT?

Časová nároč­nost se odvíjí od možností a kapa­cit firmy. Odborníci INTE­MAC pro kvalitní analýzu situace ve firmě a násled­nou formu­laci rele­vant­ního dopo­ruč­ení potře­bují kontakt a souč­in­nost s vybraným zástup­cem firmy. Frekvenci a délku jednot­livých setkání si však firma určuje sama dle svých prefe­ren­cí. Schůzky navíc nejč­as­těji probíhají v prostorách firmy, nezt­rácíte tak čas cestováním apod.

Mohu se programu DIGIMAT účastnit opakovaně?

Ano, do programu může firma vstoupit libovolně opakovaně.

Z čeho lze financovat implementaci získaných doporučení?

Souč­ástí programu DIGI­MAT je i dopo­ruč­ení na vhodné a aktuální gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování řešení využít. Případně je možné využít kapa­cit odbor­níků na gran­tové finan­cování z řad expertů Jiho­mo­rav­ského inovač­ního cent­ra, jehož je INTE­MAC dceři­nou společností.

Budou doporučení řešení technologicky nezávislá?

Ano. Získaná dopo­ruč­ení budou mít formu kata­logu s kontakty na prověřené doda­va­tele jednot­livých tech­no­lo­gií. Bude tedy zcela na vašem rozhod­nutí, pro kterou tech­no­lo­gii a doda­va­tele se rozhodnete.