Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Nová metoda měření pomohla TOSHULIN zpřesnit frézování v režimu doubletransmit o 70 %

INTEMAC

Díky funkci doub­let­rans­mit je možné svislé soustruhy firmy TOSHU­LIN využívat jako plno­hod­notná 3-osá frézo­vací cent­ra. Odbor­níkům z centra INTE­MAC se podařilo zvýšit pracovní přes­nost takto vyba­vených obráběcích strojů. Vyvi­nuli pro obsluhu jedno­duchý a uživa­tel­sky přívětivý způsob, jak zmenšit odchylky stroje a zvýšit přes­nost frézování o více než 70 %.

Tento projekt také ukázal, že poměrně náročný výzkum lze řešit bez gran­tové podpo­ry. A to na bázi smluv­ního výzku­mu, kdy lze vyna­ložené náklady odeč­íst od základu daně.

TOSHU­LIN – firma s dlou­ho­le­tou tradicí a prvním svis­lým soustru­hem

TOSHU­LIN, a.s. je výrob­cem tech­no­lo­gicky vyspělých multifun­kč­ních CNC obráběcích strojů a soustruhů, které jsou určeny pro obrábění střed­ních a velko­roz­měrových dílců. Již od svého začátku byl TOSHU­LIN průkop­níkem v této oblas­ti. V roce 1959 zde vyro­bili první obráběcí stroj s plynulými posu­vy, NC pravoúh­lým řízením a kopírováním. Byli jedni z prvních na světě, kdo tuto gene­raci strojů začal vyrábět. Na tuto specia­li­zaci nava­zují i v souč­as­nos­ti, jsou jedním z největších světových výrobců svis­lých soustruhů a neus­tále pokrač­ují ve vývoji a zdoko­na­lování obráběcích center.

doubletransmit-intemac-mereni-laser-tracker-toshuilin-2

Doub­let­rans­mit: dodá stroji osu navíc

Funkce doub­let­rans­mit umožňuje obráběcímu stroji s kine­ma­ti­kou karu­selu frézo­vat i v ose Y. Firma TOSHU­LIN pro tuto apli­kaci vyvi­nula speciální frézo­vací hlavu s integ­ro­va­nou rotační osou. Díky ní se svislý soustruh z pohledu obsluhy progra­muje a chová jako klasické 3-osé cent­rum s vodo­rov­nou osou vřete­ne. Ovšem geomet­rie svis­lého soustruhu je z montáže před­nas­ta­vena tak, aby vyrov­návala defor­mace od velkých sil vzni­kajících při soustružení. A toto nasta­vení způso­bu­je, že při menších silách (tak charak­teris­tic­kých pro frézování) je výsledný pohyb nást­roje méně přes­ný. TOSHU­LIN se na cent­rum INTE­MAC obrátil s tím, že potře­buje vyvi­nout rychlý a spoleh­livý způsob, jak při tomto frézování dosáh­nout co nejvyšší přesnosti.

V centru INTEMAC byla vyvinuta zcela nová a časově nenáročná metoda kompenzace geometrických odchylek

doubletransmit-intemac-mereni-laser-tracker-toshuilin-1

Odborníci z centra INTEMAC připravili pro TOSHULIN výzkumný záměr, který využívá unikátních možností přístroje Laser Tracker. Nejprve byla vyvinuta a odladěna metoda měření, při které se snímají skutečné trajektorie nástroje při aktivované funkci doubletransmit. Následně byl vytvořen numerický model, který z naměřených dat vypočítá kinematické a geometrické parametry stroje způsobující odchylky trajektorie.

Na základě numerického modelu byla vyvinuta unikátní softwarová aplikace s funkcemi, které umožňují technikům provádět kompenzace samostatně – jednoduše a přímo na místě. Umožňuje technikům aktivovat kompenzační soubor s kinematickými a geometrickými parametry, pomocí kterých si stroj v reálném čase dopočítává potřebné osové korekce.

Celý vývojový projekt trval přibližně 6 měsíců. Následovala měsíční fáze testování, při které bylo dosaženo zvýšení přesnosti testovaných strojů o více než 70 % a potřebný čas na kompenzaci stroje (od přípravy strategie po aktivaci kompenzace) zkrácen na třetinu.

„Kompenzace je potřeba provádět nejen ve výrobním závodě, ale i na strojích u zákazníka, což jsou pro nás typicky oblasti USA, Ruska a Číny. V daných lokalitách Laser Tracker i s obsluhou pronajímáme. Z toho důvodu je pro nás zcela zásadní jednoduchost a rychlost měření, jednoduché zpracování dat a snadná aktivace funkce. Vyvinuté řešení jsme měli možnost ověřit již na několika strojích.“ komentuje Ing. Vojtěch Frkal, technický ředitel TOSHULIN.

Celý projekt s TOSHULIN byl řešen formou smluvního výzkumu. Ač byl prováděn bez grantové podpory, společnost TOSHULIN si mohla odečíst náklady vynaložené na vývoj nové metody kompenzování od základu daně. 

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.